Staj Belgeleri

襤LET襤襤M FAKÜLTES襤

STAJ YÖNERGES襤

 

1. Gerekçe

Maltepe Üniversitesi 襤letiim Fakültesi; Gazetecilik, Görsel 襤letiim Tasar覺m覺, Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (Türkçe), Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (襤ngilizce), Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri örencileri mezuniyet derecesine hak kazanabilmek için teori ve uygulama derslerini tamamlaman覺n yan覺 s覺ra meslein uygulanmas覺nda beceri kazand覺rmay覺 hedefleyen staj çal覺mas覺n覺 gerçekletirmekten sorumludur.Maltepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eitim ve Öretim ve S覺nav Yönetmeliinin ilgili maddelerine göre haz覺rlanan bu yönergenin amac覺, Maltepe Üniversitesi 襤letiim Fakültesinde lisans düzeyinde örenim gören örencilerin staj uygulama esas ve koullar覺n覺n düzenlenmesinde uyulmas覺 gereken ortak ilkeler belirlemektir.

 

2. Genel Kurallar

a) Fakülte Staj Komisyonu, dekan bakanl覺覺nda, dekan yard覺mc覺s覺, bölüm bakanlar覺, fakülte staj koordinatörü, bölüm staj sorumlular覺ndan oluur.

b) Fakültenin tüm bölümlerine ilikin staj ileri, bölüm staj sorumlular覺 taraf覺ndan yürütülür ve fakülte staj koordinatörü taraf覺ndan koordine edilir.

c) Her örenci mezun olabilmek için yönergeye bal覺 olarak staj覺n覺 baar覺 ile tamamlamak zorundad覺r. Komisyon, yap覺lan çal覺malar覺n tümünü ya da bir bölümünü kabul ya da reddetme yetkisine sahiptir.

d) Örenciler, staj çal覺malar覺 s覺ras覺nda ilgili disiplin yönetmelikleri ile staj yapt覺klar覺 kurumun yönetmeliklerine uymak zorundad覺r.

  

3. Staj Yerleri 

a) Staj yap覺lacak iyerleri, kamu kurulular覺 ya da özel kurumlar olabilir.

b) Belirli bir büyüklükte olmayan kurumsal kimlii bulunmayan kurulular staj için uygun görülmez ve onaylanmaz. Staj yap覺lacak kurulular, Fakülte Staj Koordinatörlüünün temaslar覺 ve örencilerin kiisel temaslar覺 ile bulunan kontenjanlar çerçevesinde deerlendirilir.

c) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Görsel 襤letiim Tasar覺m覺 Bölümü örencileri stajlar覺n覺, kamusal ve özel radyo televizyon kurulular覺nda ya da yap覺m firmalar覺, ajanslar ve yay覺n organlar覺 bünyesinde bulunan film ve program yap覺m覺 departmanlar覺, haber ve teknik birimleri, proje gelitirme birimleri ya da uzmanl覺klar覺yla ilgili dier birimlerinde gerçekletirebilirler. Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (Türkçe ve 襤ngilizce) Bölümleri örencileri, kamusal ve özel kurulular覺n pazarlama iletiimi, reklam, halkla ilikiler, tan覺t覺m, bas覺n ve benzeri birimlerinde ya da halkla ilikiler ve reklam ajanslar覺nda, üniversitenin halkla ilikiler biriminde, gazete ve dergilerin ilgili birimlerinde stajlar覺n覺 gerçekletirebilirler. Gazetecilik bölümü örencileri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ulusal veya yerel medya kurulular覺nda, haber ajanslar覺nda, televizyon, gazete, dergi, internet yay覺nc覺l覺覺 ve benzeri yay覺n kurulularda stajlar覺n覺 tamamlayabilirler.

d) Staj yap覺lacak iyerinin staj komisyonunca uygun görülmü olmas覺 gerekmektedir.

 

4. Staj Süresi

4. yar覺y覺l覺 tamamlam覺 örenciler 30 gün staj yaparlar. Stajlar kontenjan salayan kurulular覺n koullar覺 da gözetilerek; ancak, örencinin derse devam konusundaki yükümlülüünü de ortadan kald覺rmayacak ekilde y覺l içindeki her hangi zamanda, süreklilik gösteren bir zaman planlanmas覺 çerçevesinde yap覺labilir. Özel durum ve uygulamalar staj komisyonunun onay覺na bal覺d覺r.

 

5. Çal覺ma ekli

a) Staj yapacak örencilere toplu halde 5. yar覺y覺l ba覺nda Fakülte Staj koordinatörlüünce staj çal覺malar覺 esaslar覺 hakk覺nda bilgi aktar覺l覺r; staj yönetmelii aç覺klan覺r, staj kontenjanlar覺 ve aranan özellikler hakk覺nda bilgi verilir, “Staj Bavuru Formu” (FR-059) da覺t覺l覺r veya Fakülte web sitesinde bulunan formu örencinin doldurmas覺 salan覺r.

b) Staj yap覺lacak kurumlardaki staj sorumlular覺na staj esaslar覺n覺 ve uygulama özelliklerini bildiren yaz覺 ve ekinde “Staj Deerlendirme Formu” (FR-060) gönderilir.

c) Örenci, staj çal覺mas覺 kapsam覺nda belirtilen konulara ilkin yapt覺覺 çal覺malar覺 aç覺klayacak biçimde bir staj raporu haz覺rlar. Çal覺malara ait bas覺l覺 evrak, doküman, bant, fotoraf, CD ve benzeri malzemeleri staj raporu ile birlikte staj çal覺mas覺n覺 takip eden yar覺y覺l balang覺c覺nda bölüm staj sorumlusuna teslim eder.

d) “Staj Deerlendirme Formu”, staj yap覺lan iyerindeki staj sorumlusu taraf覺ndan doldurulup onaylanarak Fakülteye iletilmelidir.

e) Staj Raporlar覺, “Staj Deerlendirme Formu” ve staj süresince yap覺lan kontrollerin sonuçlar覺 staj komisyonunca deerlendirilir. Bu deerlendirmeler sonucunda staj覺 geçerli ve baar覺l覺 say覺lmayan örenci, tekrar staj yapmak zorundad覺r.  

 

6. Çal覺man覺n yurt d覺覺nda yap覺labilmesi 

襤steyen örenciler bu yönerge uyar覺nca stajlar覺n覺 yurt d覺覺nda yapabilirler. Bu durumda staj raporlar覺 Türkçe, “Staj Deerlendirme Formu” 襤ngilizce olarak düzenlenmelidir.

 

7. Muafiyet

a)   Dikey ve yatay geçi sistemi ile Fakülteye gelen ve bu yönetmelikteki hükümlere uygun/benzer olarak staj yapt覺klar覺n覺 belgeleyen örenciler,

b)   Bölümleri ile ilgili kuruluta en az 1 y覺l fiili çal覺ma yapt覺覺n覺 belgeleyen örenciler stajdan muaf say覺l覺rlar. Muafiyet için ilgili belgelerin staj koordinatörü taraf覺ndan incelenip onaylanmas覺 gerekir.

 

8. Yürürlük

Bu yönerge Maltepe Üniversitesinin Senatosunda kabul edildii tarihte yürürlüe girer.

 

9. Yürütme

Bu staj hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda karar vermeye staj komisyonu yetkilidir.