Hedef ve G繹revler

Görüümüz (Vizyonumuz)
 

Bölümümüzün vizyonu, gazetecilik alan覺nda ulusal ve uluslar aras覺 ölçekte önde gelen bir bölüm olarak gazetecilik alan覺na ilikin teorik olarak güçlü bir altyap覺ya sahip, pratik çal覺malar aç覺s覺ndan zengin ve çok yönlü eitim verebilen bir bölüm olmakt覺r. Bu vizyonla ülke içinde gazeteciliin ihtiyaç duyduu yeteneklere ve becerilere sahip örencilerin yetitirildii, medyan覺n güncel sorunlar覺na demokrasinin geliimi amac覺yla çözümler üreten bir bölüm olmak için çal覺覺lmaktad覺r.   

 

Görevimiz (Misyonumuz)
Gazetecilik Bölümü’nün ana görevi: gazetecilik alan覺n覺n h覺zla deien yap覺s覺na uygun, iletiimin çok farkl覺 alanlar覺nda baar覺l覺 iler yapabilecek altyap覺ya sahip gazeteciler yetitirmek, demokratik ve eitlikçi bir iletiim ortam覺n覺n olumas覺na katk覺 salayacak kuramsal ve pratik yakla覺mlar gelitirmektir. Bu amac覺 gerçekletirmek için gereken bilimsel çal覺malar覺n yap覺lmas覺 ve bu çal覺malar覺 yapacak akademik kadrolar覺n yetitirilmesi bölümümüzün bir dier önemli görevidir.

 

Hedeflerimiz
 

Bölümümüzün misyonuna uygun olarak aa覺da belirtilen hedefler gözetilmitir. 

1. Gazetecilik alan覺nda, planlamadan uygulamaya kadar tüm aamalarda görev alabilecek;

2. Güncel- teknolojik gelimelere ve yeni iletiim teknolojilerine dair teorik ve teknik bilgiye sahip;

3. 襤lgili alanlarda yeterli deneyimi kazanm覺;

4. Meslein ve toplumun etik deerlerinin bilincinde;

5. Haberciliin alt dallar覺nda bilgi birikimine ve deneyime sahip;

6. Gazetecilik pratiklerine eletirel bakabilen ve meslek ilkelerini özümsemi;

7. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor gibi hayat覺n farkl覺 alanlar覺na kar覺 ilgili, hayat覺n farkl覺 alanlar覺na ilikin temel birikim sahibi;

8. Düüncesini doru, aç覺k ve anla覺l覺r bir anlat覺mla sözlü ve yaz覺l覺 olarak aktarabilen çada ve donan覺ml覺 haberciler

 

Prof. Dr. ahin Karasar (Gazetecilik Bölüm Bakan覺)

Doç. Dr. Yalç覺n K覺rdar (Gazetecilik Bölüm Bakan Yard覺mc覺s覺)