Hedef ve G繹revler

Görüümüz (Vizyonumuz)

Uluslararas覺 ve ulusal platformda görsel iletiim araçlar覺n覺 kullanarak; sektörün ihtiyaçlar覺na cevap verebilen, profesyonel, ticari ve sosyal sorumluluk sahibi görsel iletiim tasar覺mc覺lar覺 yetitirmek.

Küreselleme ile ekillenen bugünün dünyas覺nda küresel ve yerel aras覺ndaki iletiim süreçlerini bir potada eriten ve gelien tasar覺m teknolojilerini etkin ekilde kullanan, 21. yüzy覺l覺n tasar覺m sorunlar覺na çözüm üreten yeni kuak tasar覺mc覺lar覺 sektöre kazand覺rmak.

 

Görevimiz (Misyonumuz)

Görsel 襤letiim Tasar覺m覺n覺n temel misyonu, küresel ve yereli kucaklayan çada tasar覺m metodolojilerini teori ve pratikte baar覺 ile uygulayan, sosyal sorumluluk bilincine sahip, sektörün gereksinimlerinin fark覺nda olan, bilgi ve donan覺m sahibi görsel iletiimciler yetitirmektir.

Görsel 襤letiim Tasar覺m覺 bölümü, teori ve pratiin iç içe geçtii dersler sayesinde farkl覺 disiplinlere aina, görsel alg覺 düzeyi yüksek, yarat覺c覺 düünebilen, estetik kayg覺lar覺 olan ve bu yeteneklerini ürüne dönütürebilen bireyler yetitirir.

 

Hedeflerimiz

  • Temel iletiim kuramlar覺 ve temel tasar覺m bilgileri ile donat覺larak, bunlar覺 uygulama alan覺na geçirmi olan;
  • Görsel iletiim alan覺ndaki yerel ve küresel gelimeleri ve yeni yönelimleri izleyen, tart覺an ve eletirel düünebilen;
  • 襤letiimin dier tüm alanlar覺yla ibirlii ve etkileim içinde çal覺abilen;
  • Dünyada ve Türkiye’de yaanan gelimeler hakk覺nda bilgi ve fikir sahibi olan;
  • Bireysel olduu kadar tak覺m çal覺mas覺nda da görev alabilecek ölçüde sorumluluk sahibi olan;
  • Ekonomik ve sosyal gelimelere paralel olarak, ça覺n gereklerine uygun tasar覺mlar yapabilen;
  • Gerek sosyal, gerekse mesleine ilikin etkili kiileraras覺 iletiim kurabilen, düüncelerini yaz覺l覺 olarak da aç覺k ve anla覺labilir ekilde ifade edebilen;
  • Alanla ilgili her türlü görsel iletiim mecras覺na ilikin içerik ve tasar覺m üretebilen;
  • Yap覺m ve üretim süreçlerine ilikin estetik becerilerini gelitirerek bunlar覺 uygulamaya sokabilen;
  • Doru metodolojik altyap覺s覺yla, sektörün ihtiyaçlar覺na yönelik belirli bir alan ya da tema çerçevesinde bir sorunu tan覺mlayabilen, yarat覺c覺 ve yenilikçi çözüm gelitiren görsel tasar覺mc覺lar yetitirmek.

 

Yrd. Doç. Dr. Övünç Meriç

Görsel 襤letiim Tasar覺m覺 Bölüm Bakan覺