BLM BAKANI

Sinema ve Televizyon Bölümü’nün amac覺; kitle iletiim alan覺nda kuramsal ve uygulamal覺 güncel bilgilerle donat覺lm覺, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konular覺nda youn deneyim kazanm覺, eletirel bakabilme ve etik yaklaabilme yetileri gelimi iletiimciler yetitirmektir. Program, kuram ile uygulama aras覺nda güçlü bir köprü oluturmay覺, içerik ile biçime bütünleik bir bak覺 aç覺s覺 kazand覺rmay覺 hedefler. Örenciler fakülte ve üniversite kapsam覺nda yürütülen farkl覺 projelere ve atölyelere kat覺labilir, kendileri proje gelitirebilirler. 30 günlük zorunlu staj ve son s覺n覺fta yürütülen bitirme projeleri örencilerin ald覺klar覺 eitimi uygulamaya koyma imkan覺 tan覺r. Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Program覺, medya alan覺nda disiplinleraras覺 bir yakla覺m sunmay覺 ve kuramsal anlamda katk覺 salamay覺 amaçlar.