DUYURULAR- HABERLER

BLM BAKANI

Maltepe Üniversitesi 襤letiim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, küreselleen dünyam覺zda toplumlar覺n geleceinin, ulusal ve uluslar aras覺 düzeyde, bireyler ve toplumlararas覺 iletiim ve etkileimin kalitesine bal覺 olduu; dolay覺s覺yla da, nitelikli iletiim eitiminin zaruri hale geldii bilinciyle kurulmutur.

Çünkü, küresellemenin ivme kazanmas覺yla birlikte, çok daha önemli bir güç olarak tan覺mlanan medyada, siyaset-sermaye ilikisi içerisinde haberin tan覺m覺, analizi, haber toplama ve yazma teknikleri deimi; buna bal覺 olarak da, medya eletirisi, kamu/yurtta gazetecilii, medya eitimi ve medya okuryazarl覺覺 gibi yeni kavramlar覺 önem kazanm覺t覺r.

Unutulmamal覺d覺r ki; yaz覺l覺, görüntülü, sesli ya da elektronik mecralarda, haber alma, ileme, iletme veya görü, fikir belirtme görevi üstlenen ve as覺l ii ile bal覺ca geçim kayna覺 bu olup, çal覺t覺覺 iletme ile ilgili yasalar kar覺s覺ndaki konumu bu tan覺ma uygun olan tüm bas覺n çal覺anlar覺 “gazeteci”dir.

Dolay覺s覺yla, Gazetecilik Bölümü'nde; süreli yay覺nlarda; haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köe yazar覺, editörlük v.b konularda çal覺abilecek; teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman eleman yetitirilmesi amaçlanmaktad覺r.

Bölümümüzde, teorik ve uygulama derslerinin yan覺 s覺ra, zorunlu olan bitirme projeleri ve staj olanaklar覺, örencilerimizin donan覺ml覺 birer bas覺n mensubu olmay覺 içselletirmelerini salamaktad覺r. Fakültemiz bünyesinde yer alan örenci uygulama gazeteleri “Mektup” ve "襤stanbul Mektup" da bu alanda öne ç覺kan nitelikli ve tam donan覺ml覺 eitim anlay覺覺m覺z覺n önemli bir göstergesi ve destekleyicisidir.

Bu bölümün mezunlar覺, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amac覺yla, yaz覺l覺 medya kurulular覺nda olduu kadar görsel ve iitsel medya kurulular覺nda da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eitim almaktad覺rlar. Ayr覺ca mezunlar覺m覺z, tüm yerel ve ulusal bas覺n-yay覺n organlar覺nda çal覺abilecekleri gibi, resmi veya özel kurulularda bas覺n dan覺man覺 olarak da görev yapabilmektedirler.